Komunikat

Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Rawicz, zaopatrującego w wodę mieszkańców ul. Grota Roweckiego 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 7b, 7a, 5a, 4, 4a oraz ul. Dzieciuchowicza 2, 2a.
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu wydał opinie, iż jakość wody do spożycia z wodociągu w Rawiczu w/w punktach uległa poprawie i odpowiada wymaganiom obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.).

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.

 

Apel

                                                                                                                                                                    Informacja-1.jpg

                                                                                                                       Zakład_Wodociągów_i_Kanalizacji_w_Rawiczu_sp._z_o.o._apeluje_do_mieszkańców_Gminy_Rawicz_o_racjonalne_i_oszczędne_korzystanie_z_wody_pobieranej_z_sieci_wodociągowej._Prosimy_o_wykorzystywanie_wody_przede_w_1.jpg 


komunikat e-faktura

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że od listopada 2019 r. istnieje możliwość wystawiania i przesyłania faktur za usługi świadczone przez ZWIK w Rawiczu sp. z o.o. drogą elektroniczną (e-faktury).

E-faktury mogą być wysyłane do Nabywcy drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail, po uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur poprzez podpisanie i dostarczenie w formie pisemnej Oświadczenia o zgodzie, którego wzór dostępny jest na stronie www.zwikrawicz.pl oraz w siedzibie ZWIK w Rawiczu sp. z o.o.:  Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz.    

Awaria

                                                                                                                                                                             

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

 informuje odbiorców wody zamieszkałych przy ul. Piłsudskiego, Sucharskiego, Bączkiewicza, Westerplatte,

Kamińskiego, Szczęsliwej,  Radosnej, 1000-lecia,  oraz okolicznych, jak również  w rejonie  Starego Miasta w Rawiczu,

 że w związku z awarią na przyłączu wodociągowym

w dniu 28.09.2023 roku w godzinach 10.00-12.00

może nastąpić przerwa w dostawie wody lub obniżone ciśnienie.

W związku z powyższym, może nastąpić okresowe zabarwienie wody.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

 

 

Awaria

K O M U N I K A T

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

 informuje odbiorców wody zamieszkałych w Wydawy oraz Czarny Las,

 że w związku z awarią na przyłączu wodociągowym

w dniu 08.07.2023 roku w godzinach 8.30-10.30

może nastąpić  przerwa  w dostawie wody lub obniżone ciśnienie.

W związku z powyższym, może nastąpić okresowe zabarwienie wody.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.