PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO PODPISANY

W dniu 21.09.2020 r. Komisja Odbiorowa przeprowadziła Odbiór Końcowy  z wykonanych robót na terenie oczyszczalni ścieków w Rawiczu w ramach kontraktu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni  ścieków w Rawiczu.’’ Na mocy Protokołu Odbioru Końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy przedmiot odbioru wykonany zgodnie z umową i dokumentacją projektową został przekazany użytkownikowi obiektu.

Zmodernizowana została część mechaniczna i biologiczna oczyszczalni oraz gospodarka osadowa z częściowym wykorzystaniem istniejących urządzeń i obiektów.

Modernizacja pozwala na zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz poprawę jakości oczyszczania ścieków, szczególnie w zakresie redukcji azotu. Udoskonali gospodarkę osadami ściekowymi i zmniejszy całkowity ładunek zanieczyszczeń. Umożliwi podłączenie do oczyszczalni wszystkich chętnych inwestorów prywatnych jak i inwestorów publicznych.

                            1.jpg

Czytaj więcej...

ZAKOŃCZENIE ROBÓT

W dniu 27.08.2020 r. Wykonawca robót złożył do Zamawiającego pismo zawiadamiając o zakończeniu robót budowlanych objętych umową nr JRP/1/2018.

W związku z powyższym, Zarządzeniem Prezesa Zarządu ZWIK sp. z o.o. została powołana Komisja Odbiorowa do przeprowadzenia Odbioru końcowego wykonanych robót na terenie oczyszczalni ścieków w Rawiczu w ramach kontraktu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni  ścieków w Rawiczu.’’

Komisja przystąpi do odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót, jednak w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od dnia rozpoczęcia czynności odbiorowych.

 

 schemat.png

Czytaj więcej...

PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI PRAC

W dniu 14.07.2020 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy nr JRP/1/2020 na realizację zadania pn.,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu’’.

Wykonawca przedmiotowej inwestycji,  jako okoliczności stanowiące podstawę do roszczenia o wydłużenie terminu zakończenia robót wskazał wprowadzenie przez premiera RP w dniu 13.06.2020 r. w Kraju stanu zagrożenia epidemicznego z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa SARS-CoV-2.

W wyniku zaistniałej sytuacji tempo prac na budowie uległo spowolnieniu ze względu na opóźnienie w dostawach armatury, wyposażenia i materiałów budowlanych niezbędnych do kontynuacji prac, a które musiały być sprowadzane spoza granic Polski.

Pomimo tego prace prowadzone są na ustabilizowanym poziomie i w chwili obecnej ustalony przez Strony termin realizacji przedmiotowego zadania nie jest zagrożony.

Zgodnie z Aneksem nr 1 roboty zostaną ukończone w terminie do 31.08.2020 r.

PRACE TRWAJĄ.....

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. prowadzi  rozpoczętą w dniu 10.09.2018r. inwestycję pod nazwą ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu’’ .

Celem inwestycji jest unowocześnienie obiektów i procesów oczyszczania ścieków oraz dostosowanie oczyszczalni ścieków oraz parametrów oczyszczanych ścieków do obowiązujących norm i przepisów.

Koszt inwestycji opiewa na kwotę  33 783 585,90 zł, natomiast dofinansowanie na realizację Projektu  wynosi  17 509 785,37 zł. Przebudowie i rozbudowie podlegają niemal wszystkie obiekty obecnej oczyszczalni ścieków, najważniejsze z nich to dwa nowoczesne reaktory biologiczne natleniane wysokowydajnymi dmuchawami promieniowymi.

Ze względu na stale dopływające z miasta ścieki, prace budowlane prowadzone są podczas ciągłej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Na ten moment ścieki są oczyszczane na nowo wybudowanym reaktorze biologicznym natomiast drugi z reaktorów w chwili obecnej jest poddawany przebudowie i modernizacji.

Zaawansowanie prac na budowie ocenia się na 80% a  inwestycja ma zostać zrealizowana do dnia 15.07.2020 r.

Czytaj więcej...

ROZRUCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAWICZU

W związku z trwającymi pracami na terenie oczyszczalni ścieków w Rawiczu, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem  rozruchu, przeprowadzono rozruch nowopowstałego Węzła I w skład którego wchodzą:  OWT 1(Osadnik wtórny), OWT 2 (Osadnik wtórny), POF (Pompownia osadu i części pływających ) oraz KR 2 (Komora rozdziału przed osadnikami wtórnymi) oraz Węzła II w skład którego wchodzą: RB2 (Reaktor biologiczny nowy), BDT (Budynek dmuchaw z trafostacją), KR1 (Komora rozdziału na reaktory biologiczne), KOS (Komory osadowe), KPOR (Komora pomiarowa osadu recyrkulowanego).  W konsekwencji rozruchu, w dniu 03.12.2019 r. rozpoczęto pompowanie ścieków surowych na nowopowstałe obiekty RB2 (Reaktor biologiczny nowy), POF (Pompownia osadu i części pływających ), OWT (Osadniki wtórne).

Czytaj więcej...