PRACE TRWAJĄ.....

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. prowadzi  rozpoczętą w dniu 10.09.2018r. inwestycję pod nazwą ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu’’ .

Celem inwestycji jest unowocześnienie obiektów i procesów oczyszczania ścieków oraz dostosowanie oczyszczalni ścieków oraz parametrów oczyszczanych ścieków do obowiązujących norm i przepisów.

Koszt inwestycji opiewa na kwotę  33 783 585,90 zł, natomiast dofinansowanie na realizację Projektu  wynosi  17 509 785,37 zł. Przebudowie i rozbudowie podlegają niemal wszystkie obiekty obecnej oczyszczalni ścieków, najważniejsze z nich to dwa nowoczesne reaktory biologiczne natleniane wysokowydajnymi dmuchawami promieniowymi.

Ze względu na stale dopływające z miasta ścieki, prace budowlane prowadzone są podczas ciągłej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Na ten moment ścieki są oczyszczane na nowo wybudowanym reaktorze biologicznym natomiast drugi z reaktorów w chwili obecnej jest poddawany przebudowie i modernizacji.

Zaawansowanie prac na budowie ocenia się na 80% a  inwestycja ma zostać zrealizowana do dnia 15.07.2020 r.

Czytaj więcej...

ROZRUCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAWICZU

W związku z trwającymi pracami na terenie oczyszczalni ścieków w Rawiczu, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem  rozruchu, przeprowadzono rozruch nowopowstałego Węzła I w skład którego wchodzą:  OWT 1(Osadnik wtórny), OWT 2 (Osadnik wtórny), POF (Pompownia osadu i części pływających ) oraz KR 2 (Komora rozdziału przed osadnikami wtórnymi) oraz Węzła II w skład którego wchodzą: RB2 (Reaktor biologiczny nowy), BDT (Budynek dmuchaw z trafostacją), KR1 (Komora rozdziału na reaktory biologiczne), KOS (Komory osadowe), KPOR (Komora pomiarowa osadu recyrkulowanego).  W konsekwencji rozruchu, w dniu 03.12.2019 r. rozpoczęto pompowanie ścieków surowych na nowopowstałe obiekty RB2 (Reaktor biologiczny nowy), POF (Pompownia osadu i części pływających ), OWT (Osadniki wtórne).

Czytaj więcej...

WIZYTA NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAWICZU.

W dniu 03.07.2019 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. W trakcie spotkania Prezes Zarządu, Pan Grzegorz Matysiak zaprosił członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Dariusza Lorycha, Pana Zygmunta Jerzmanowskiego, Pana Jacka Szymańskiego do zwiedzenia obiektów przebudowywanej         i modernizowanej oczyszczalni ścieków. Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia powstawania nowych obiektów, m.in. składowiska osadu odwodnionego (SKO), składowiska skratek i piasku (SSP), budynku dmuchaw i trafostacji, reaktora biologicznego RB2  oraz osadników wtórnych OWT.

Czytaj więcej...

Zaawansowanie prac na budowie

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć przedstawiającej kolejne etapy budowy.

czwerwiec 2020r.

maj 2020r.

kwiecień 2020r.

marzec 2020r.

luty 2020r.

styczeń 2020r.

grudzień 2019r.

listopad 2019r.

październik 2019r.

wrzesień 2019r.

sierpień 2019r.

lipiec 2019r.

czerwiec 2019r.

maj 2019r.

kwiecień 2019r.

marzec 2019r.

luty 2019r.

styczeń 2019r.

WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCEIKÓW W RAWICZU

Dzisiaj, tj. 07.12.2018 r. uroczyście wmurowano kamień węgielny w fundamenty budowy.

W uroczystości uczestniczyli :

przedstawiciele Stron zawartej umowy: ze strony Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  Prezes Zarządu Pan Grzegorz Matysiak, ze strony Wykonawcy Prezes Zarządu Pan Piotr Zwardoń Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Dariusz Lorych, władze Gminy Rawicz, Burmistrz Pan Grzegorz Kubik, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Przybylski,  Inżynier Kontraktu Pan Janusz Rybka oraz  osoby wchodzące w skład Jednostki Realizująca Projekt, tj. Pani Aneta Misiek, Pan Robert Garczyński, Pan Maciej Skokowski, Pani Donata Twardowska.

Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. , witając gości powiedział:

,,W fundamentach budowli umieszczamy dziś kamień węgielny, który w symbolice oznacza podstawę, filar, początek rzeczy’’, po czym rozpoczął ceremonię wmurowania kamienia węgielnego. Najpierw podpisany został przez zaproszonych gości akt erekcyjny budowli. Dokument umieszczony w specjalnej tubie złożony został w fundamenty budowy i zamurowany przez zaproszonych na uroczystość gości.

Na zakończenie uroczystości  Pan Grzegorz Matysiak dziękując za udział i zaangażowanie w tak ważnym dla ZWiK w Rawiczu sp. z o.o.  wydarzeniu, podkreślił, że zrealizowane przedsięwzięcie w niedługim czasie przyniesie korzyści obecnym i przyszłym pokoleniom mieszkańców Rawicza i okolic.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Rawicz sp. z o.o. z dniem 21.09.2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy robót, firmie MIKO – TECH Sp. z o.o. , która przystąpiła do realizacji zadania.

Kolejne postępowanie pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu’’ nr JRP/1/2018  zostało przekazane przez Zamawiającego  do publikacji w dniu 22.03.2018 roku, opublikowane w DUUE dnia 27.03.2018 roku pod numerem:2018/S 060-133353. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej http:// www.zwikrawicz.pl.

Otwarcie ofert odbyło się dnia: 11.06.2018 r. o godz. 10.15.

Do postępowania przystąpiły trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma MIKO- TECH Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Św. Jana Pawła II 11 B, 43-170 Łaziska Górne. Wartość oferty wyniosła 33 183 764,10 zł. brutto. Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 15.07.2020 r.

W dniu 10.09.2018 r. podpisana została umowa między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Matysiaka –Prezesa Zarządu a MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Jana Pawla II nr 11 B, 43-170 Łaziska Górne, reprezentowanym przez Pana Piotra Zwardoń – Prezesa Zarządu oraz Pana Dariusza Bajora – Wiceprezesa Zarządu.  Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 15.07.2020 r.

W dniu 31.01.2018 r. Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dokonał unieważnienia procedury prowadzonej w trybie „przetargu nieograniczonego” o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu” z uwagi na brak środków służących sfinansowaniu zamówienia - cena oferty, która uzyskała maksymalną liczbę punktów przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć w budżecie jednostki na sfinansowanie zamówienia.

Kwota, którą zamawiający może przeznaczyć – 28 842 441, 60 zł. brutto

Wartość oferty, która uzyskała maksymalną liczbę punktów – 34 388 340,00 zł. brutto

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Wykonanie projektów wykonawczych i STWIORB

W dniu 14.03.2017 r. podpisana została umowa między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu, sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Matysiaka –Prezesa Zarządu a Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 18, 64-920 Piła, reprezentowanym przez Pana Marka Borowiaka – Prezesa Zarządu i Pana Wiesława Patelskiego – Wiceprezesa Zarządu. 
Do postępowania przystąpiły trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 18, 64-920 Piła. Wartość oferty wyniosła 99 500,00 zł. netto. Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 30.04.2017 r.

Czytaj więcej...