Światowy Dzień Wody 2019 – Leaving No One Behind

dzien wody 2019

W tym roku hasło w tłumaczeniu brzmi: ,,Dostęp do wody dla wszystkich”.

Powyższa sentencja wiąże się z tym, że w dalszym ciągu ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej oraz nie ma zapewnionych odpowiednich warunków sanitarnych.

Zmiany klimatu oraz degradacja środowiska w tym zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby zwiększają ryzyko suszy i powodzi w różnych regionach świata.

Ziemia potrzebuje powrotu do naturalnych mechanizmów funkcjonowania. Konieczne jest zalesianie zdegradowanych terenów, przywracanie naturalnych połączeń rzek z obszarami zalewowymi oraz odbudowa terenów podmokłych. Takie czynności są potrzebne w celu przywrócenia utraconej równowagi w gospodarowaniu zasobami wodnymi świata.

Oficjalna strona Światowego Dnia Wody 2019 dostępna jest pod linkiem:
http://www.worldwaterday.org/

Swiatowy Dzień Wody 2018

dzie wody 2018

Światowy Dzień Wody odbywa się każdego roku w dniu 22 marca.

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992r. w celu uświadomienia państwom członkowskim, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku.

Tematem Światowego Dnia Wody 2018 jest ,, NATURA DLA WODY".

Działalność człowieka stanowi ogromne zagrożenia dla środowiska a tym samym ma wpływ na jakość i ilość wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Mimo postępu cywilizacji, w dalszym ciągu 2,1 miliarda ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej!

Zużycie wody w Polsce z roku na rok wzrasta. Woda wykorzystywana jest głównie w gospodarstwach domowych, przemyśle oraz rolnictwie. Powoduje to ciągły wzrost ilości ścieków przemysłowych i komunalnych, co z kolei stanowi podstawowe zagrożenie dla wód powierzchniowych.

Naszym zadaniem jest podjęcie działań mających wpływ na poprawę stanu ekologicznego planety.

A co możemy zrobić żeby pomóc naszej Ziemi?

Pamiętajmy żeby mądrze wykorzystywać wodę, a zużytą oczyszczać!

Pamiętajmy również żeby:

- nie wylewać niepotrzebnie wody,

- używać zmywarki i pralki tylko wtedy, gdy są pełne,

- zakręcać kran podczas mycia zębów lub golenia się,

- zamiast codziennej kąpieli w dużej ilości wody brać szybki prysznic,

- unikać zbędnego spłukiwania toalety,

- oszczędnie podlewać trawnik.

Brak wody to brak możliwości produkowania żywności oraz dbania o higienę, co może być źródłem rozprzestrzeniania się wielu chorób.

Niech ten dzień będzie powodem do refleksji nad tym jak drogocenna jest woda dla życia ludzkiego i jak ważne jest dbanie o jej zasoby.

Porozumienie o współpracy

W dniu 30 listopada 2017r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zawarł porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu w zakresie działania na rzecz upowszechniania edukacji prozdrowotnej i ekologicznej. Główną formą współpracy będzie organizowanie: prezentacji na terenie szkoły oraz na terenie obiektów ZWiK w Rawiczu sp. z o.o., szkoleń dla uczniów klas technikum z zakresu technologii uzdatniania wody, charakterystyki instalacji wodociągowych, pobierania i badania próbek wody (określania jej parametrów fizykochemicznych), analizy jakościowej wody oraz charakterystyki wód pitnych.

Światowy dzień wody 2017r.

water day

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992r. w celu uświadomienia państwom członkowskim, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. W tym roku hasło przewodnie brzmi: ,,ŚCIEKI".

Większość ścieków pochodzących z naszych domów, miast, zakładów przemysłowych i rolniczych wraca do środowiska bez oczyszczania lub ponownego wykorzystania - zanieczyszczając środowisko i tracąc cenne składniki odżywcze oraz inne materiały, które można odzyskać.
Tym razem warto zastanowić się nad sposobem zredukowania ścieków lub ich ponownego wykorzystania. Np. wodę po kąpieli możemy oczyszczać i ponownie wykorzystywać na terenach zielonych.
W przemyśle i rolnictwie, ścieki można oczyszczać i ponownie wykorzystywać jako uzdatnioną wodę w systemach chłodzenia lub do nawadniania.

Kanalizacja to nie śmietnik!

KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK!

      Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest najlepszym i najwygodniejszy sposobem na pozbywanie się płynnych nieczystości z terenu naszych posesji. Wszystkim nam powinno zależeć, aby kanalizacja działała bezawaryjnie. W związku z powyższym pragniemy przypomnieć, że urządzeń sanitarnych (np. sedesu, umywalek, zlewozmywaków, kratek ściekowych) nie należy traktować jak kosza na śmieci.
Każdego roku, pracownicy ZWiK usuwają setki zatorów sieci kanalizacyjnej. W studzienkach kanalizacyjnych i przepompowniach ścieków oraz na kracie w oczyszczalni ścieków, która stanowi pierwsze urządzenie w ciągu oczyszczania mechanicznego, znajdowane są przedmioty, które nigdy nie powinny trafić do kanalizacji sanitarnej. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych oraz awarii sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się to m.in. do zapychania rurociągów, rozwoju gryzoni, awarii pomp na przepompowniach oraz na obiektach oczyszczalni ścieków. Zatkana kanalizacja może skutkować cofaniem się ścieków i zalewaniem wnętrz budynków. Zatory mogą mieć znacznie szerszy zasięg, może dojść do zatykania i wybijania ze studzienek ścieków na ulice, co powoduje duże straty materialne, uciążliwości dla mieszkańców, a także szkody środowiskowe.
Konsekwencją powyższego, jest wzrost kosztów usług świadczonych w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków.

Czego zatem nie należy wrzucać do toalety?


•    środków higieny osobistej takich jak np.: waciki, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, itp.;
•    rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych, rękawic gumowych, prezerwatyw, włosów, torebek foliowych, korków, butelek, zabawek, itp.;
•    kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi odpadami tworząc nieprzepuszczalną bryłę.
•    lekarstw, igieł, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości (zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części   oczyszczalni ścieków);
•    materiałów budowlanych, tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice;
•    odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, tj. gnojówki, gnojowicy, obornika.
Kwestię odpadów, których zabrania się wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych, reguluje art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 139).

Prosimy, aby dla naszego wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji - odpady wyrzucamy do pojemników na odpady, a nie do urządzeń sanitarnych!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej udostępniamy artykuł prasowy z gazety " Życie Rawicza " z dnia 14.11.2017 roku.

pdf